سئو چیست؟

?What is SEO

سئو بهینه سازی سایت ، افزایش تعداد و کیفیت ترافیک سایت شما از طریق نتایج موتور جستجو است.

search engine optimizationis the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine resultss