نوشته‌ها

sms

برای اضافه کردن امکان ارسال اس ام اس از طریق وردپرس جهت ثبت نام ، ثبت سفارشات و اطلاع رسانی و.. سه تا افزونه معرفی میکنم

1- wordpress sms

نسخه رایگان داره ولی برای دسترسی به یه سری امکانات باید نسخه پریموم تهیه کنید که حدود 15 دلاره

2- افزونه ثبت نام با شماره موبایل

در حال حاضر تعدادی از سایت ها دارن میفروشن که ارزونترینش سایت ژاکت ارائه میده بسیار کامل و کاربردی

لینک صفحه افرونه در ژاکت  حتما در ژاکت  عضو بشید تا خطای 404 نبینید و صفحه براتون باز بشه

3- افزونه ملی پیامک

این افزونه توسط شرکت رسانه تجارت نوین پشتیبانی میشه ، چون خودشون فروش پنل اس ام اس و طراح سایت هم هستن خیلی راحت میتونن بهتون کمک کنن و همچنین میتونید ازشون پنل هم خریداری کنید .

لینک آموزش نصب در وردپرس و راه اندازی در افزونه ملی پیامک

 

چون برای ارسال sms حتما نیاز هست که پنل اس ام اس داشته باشین.

موفق و پیروز باشید

 

Calculate Number of Days Between Two Dates

آیا تا به حال به محاسبه تعداد روزها بین دو فیلد تاریخ نیاز پیدا دارید؟ همراه باشید تا این مورد را بررسی کنیم.

نیاز به فرمی بری ثبت نام کاربران در یک رویداد چند روزه  داریم. کاربر می تواند تاریخ اول (ورود) و تاریخ دوم (خروج یا  پایان)را  که میخواهد در رویداد شرکت کند را انتخاب کند . برای هر روز حضور، آنها باید هزینه حضور 50 هزار تومان را پرداخت کنند. چگونه میتوانیم کل قیمت را که باید برای ثبت نام پرداخت کند محاسبه کنیم؟

این قطعه به شما اجازه می دهد که تعداد روزهای بین دو فیلد تاریخ را محاسبه کنید و سپس تعداد محاسبه شده را به فیلد دیگری وارد کنید.

روش استفاده از کد :

1- کد های زیر را در فایل فانکشن تم خود کپی کنید .

 

2- در گرویتی فرم ، فرمی بسازید و دو تاریخ به آن اضافه کنید و همچنین یک باکس عددی جهت خروجی تفاضل تاریخ

3-قسمت آخر کد را دقت کنید و اعداد را بر اساس آیدی فرم ساخته شده ، آیدی تاریخ اول ،آیدی تاریخ دوم  و آیدی باکس عددیی که اختلاف روزها را نشان میدهد تغییر دهید .

4- دقت کنید برای محاسبه مبلغ روزها فیلد دیگری به فرم اضافه کنید و در قسمت محاسبات فیلد ، فیلد روزها را ضربدر قیمت هر روز کنید.

موفق و پیروز باشید.

 


class GWDayCount {

  private static $script_output;

  function __construct( $args ) {

    extract( wp_parse_args( $args, array(
      'form_id'     => false,
      'start_field_id'  => false,
      'end_field_id'   => false,
      'count_field_id'  => false,
      'include_end_date' => true,
      ) ) );

    $this->form_id    = $form_id;
    $this->start_field_id = $start_field_id;
    $this->end_field_id  = $end_field_id;
    $this->count_field_id = $count_field_id;
    $this->count_adjust  = $include_end_date ? 1 : 0;

    add_filter( "gform_pre_render_{$form_id}", array( &$this, 'load_form_script') );
    add_action( "gform_pre_submission_{$form_id}", array( &$this, 'override_submitted_value') );

  }

  function load_form_script( $form ) {

    // workaround to make this work for < 1.7
    $this->form = $form;
    add_filter( 'gform_init_scripts_footer', array( &$this, 'add_init_script' ) );

    if( self::$script_output )
      return $form;

    ?>

    <script type="text/javascript">

    (function($){

      window.gwdc = function( options ) {

        this.options = options;
        this.startDateInput = $( '#input_' + this.options.formId + '_' + this.options.startFieldId );
        this.endDateInput = $( '#input_' + this.options.formId + '_' + this.options.endFieldId );
        this.countInput = $( '#input_' + this.options.formId + '_' + this.options.countFieldId );

        this.init = function() {

          var gwdc = this;

          // add data for "format" for parsing date
          gwdc.startDateInput.data( 'format', this.options.startDateFormat );
          gwdc.endDateInput.data( 'format', this.options.endDateFormat );

          gwdc.populateDayCount();

          gwdc.startDateInput.change( function() {
            gwdc.populateDayCount();
          } );

          gwdc.endDateInput.change( function() {
            gwdc.populateDayCount();
          } );

          $( '#ui-datepicker-div' ).hide();

        }

        this.getDayCount = function() {

          var startDate = this.parseDate( this.startDateInput.val(), this.startDateInput.data('format') )
          var endDate = this.parseDate( this.endDateInput.val(), this.endDateInput.data('format') );
          var dayCount = 0;

          if( !this.isValidDate( startDate ) || !this.isValidDate( endDate ) )
            return '';

          if( startDate > endDate ) {
            return 0;
          } else {

            var diff = endDate - startDate;
            dayCount = diff / ( 60 * 60 * 24 * 1000 ); // secs * mins * hours * milliseconds
            dayCount = Math.round( dayCount ) + this.options.countAdjust;

            return dayCount;
          }

        }

        this.parseDate = function( value, format ) {

          if( !value )
            return false;

          format = format.split('_');
          var dateFormat = format[0];
          var separators = { slash: '/', dash: '-', dot: '.' };
          var separator = format.length > 1 ? separators[format[1]] : separators.slash;
          var dateArr = value.split(separator);

          switch( dateFormat ) {
          case 'mdy':
            return new Date( dateArr[2], dateArr[0] - 1, dateArr[1] );
          case 'dmy':
            return new Date( dateArr[2], dateArr[1] - 1, dateArr[0] );
          case 'ymd':
            return new Date( dateArr[0], dateArr[1] - 1, dateArr[2] );
          }

          return false;
        }

        this.populateDayCount = function() {
          this.countInput.val( this.getDayCount() ).change();
        }

        this.isValidDate = function( date ) {
          return !isNaN( Date.parse( date ) );
        }

        this.init();

      }

    })(jQuery);

    </script>

    <?php
    self::$script_output = true;
    return $form;
  }

  function add_init_script( $return ) {

    $start_field_format = false;
    $end_field_format = false;

    foreach( $this->form['fields'] as &$field ) {

      if( $field['id'] == $this->start_field_id )
        $start_field_format = $field['dateFormat'] ? $field['dateFormat'] : 'mdy';

      if( $field['id'] == $this->end_field_id )
        $end_field_format = $field['dateFormat'] ? $field['dateFormat'] : 'mdy';

    }

    $script = "new gwdc({
        formId:       {$this->form['id']},
        startFieldId:    {$this->start_field_id},
        startDateFormat:  '$start_field_format',
        endFieldId:     {$this->end_field_id},
        endDateFormat:   '$end_field_format',
        countFieldId:    {$this->count_field_id},
        countAdjust:    {$this->count_adjust}
      });";

    $slug = implode( '_', array( 'gw_display_count', $this->start_field_id, $this->end_field_id, $this->count_field_id ) );
    GFFormDisplay::add_init_script( $this->form['id'], $slug, GFFormDisplay::ON_PAGE_RENDER, $script );

    // remove filter so init script is not output on subsequent forms
    remove_filter( 'gform_init_scripts_footer', array( &$this, 'add_init_script' ) );

    return $return;
  }

  function override_submitted_value( $form ) {

    $start_date = false;
    $end_date = false;

    foreach( $form['fields'] as &$field ) {

      if( $field['id'] == $this->start_field_id )
        $start_date = self::parse_field_date( $field );

      if( $field['id'] == $this->end_field_id )
        $end_date = self::parse_field_date( $field );

    }

    if( $start_date > $end_date ) {

      $day_count = 0;

    } else {

      $diff = $end_date - $start_date;
      $day_count = $diff / ( 60 * 60 * 24 ); // secs * mins * hours
      $day_count = round( $day_count ) + $this->count_adjust;

    }

    $_POST["input_{$this->count_field_id}"] = $day_count;

  }

  static function parse_field_date( $field ) {

    $date_value = rgpost("input_{$field['id']}");
    $date_format = empty( $field['dateFormat'] ) ? 'mdy' : esc_attr( $field['dateFormat'] );
    $date_info = GFCommon::parse_date( $date_value, $date_format );
    if( empty( $date_info ) )
      return false;

    return strtotime( "{$date_info['year']}-{$date_info['month']}-{$date_info['day']}" );
  }

}

# Configuration

new GWDayCount( array(
  'form_id'    => 16,
  'start_field_id' => 1,
  'end_field_id'  => 2,
  'count_field_id' => 4
) );

Calculate Number of Days Between Two Dates

Have you ever needed to calculate the number of days between two given date fields? Here’s a scenario for consideration.

Let’s say you have a Gravity Form set up to register users for a multi-day event. The user is able to select a start date and end date that they will be attending the event. For each day of attendance they must pay an attendance fee of $10. How can we calculate the total price they should pay for registration?

This snippet will allow to calculate the number of days between two date fields and then populate the calculated number of days into another field. This is beneficial because with this calculated number of days now available as a field value, we can use Gravity Forms’ Calculation Product to correctly calculate the registration fee based on the selected dates.

How do I install this snippet?

Easy peasy. Just copy and paste the code above into your theme’s functions.php file.

How do I use this functionality?

To use this snippet’s functionality just go directly below the snippet and instantiate the GWDayCount() class. Instantiate is a big word but all it means is that you’ll be creating a new “instance” of the GWDayCount() class with a set of parameters (aka options) for that specific instance.

Standard Usage

new GWDayCount( array(
form_id => 9,
start_field_id => 1,
end_field_id => 2,
count_field_id => 3
) );

Count “Nights” Only
End date is not included in the day count so you are essentially counting the number of “nights” between the two dates.

new GWDayCount( array(
form_id => 9,
start_field_id => 1,
end_field_id => 2,
count_field_id => 3,
include_end_date => false
) );

Once you instantiated the class you are finished! If you would like to have this functionality on multiple forms then just create a new instance of the class and fill in the parameters for the new form. That’s it!

Parameter Details

 • form_id: The form ID of the form you would like to apply this functionality to.
 • start_field_id: The ID of the date field that will contain the start date. This field must be a date field and the parameter only holds a single field.
 • end_field_id: This parameter holds the ID of the date field that will contain the forms end date. This field, like the start_field_id field, must be a date field and only holds a single field ID.
 • count_field_id: This parameter holds the ID of the field that will be populated with the calculated number of days between the start date and end date.
 • include_end_date: Defaults to true. Set to this false if you would like to count only “nights” where the start date would be the check-in date and the end date would be the check-out date.

Points of Note

 • This is currently only setup to work with “Date Picker” date fields. Let me know if you need this with other types of date fields in the comments.
hsts

گروه IETF پروتکلی با نام HSTS معرفی کرده که به عنوان پیشنهاد استاندارد پذیرفته شده است. یك پروتكل امنیت وب كه برای محافظت از كاربران در وب سایتهایی كه از رمزنگاری استفاده نمی‌كنند طراحی شده است، به عنوان پیش نویس استاندارد در این زمینه پذیرفته شد.
این پروتكل جدید كه توسط گروه IETF(Internet Engineering Task Force) طراحی شده است، HSTS نام دارد كه مخفف HTTP Strict Transport Security می‌باشد.
پروتكل HSTS برای مقابله با سرقت نشست (session Hijacking) طراحی شده است كه در آن هكرها با شنود پیغام‌های رد و بدل شده بین كاربر و وب سایت اقدام به سرقت كوكی ها كرده و به اطلاعات ورود به سیستم كاربر دست پیدا می كنند.
پذیرفته شدن این پیشنهاد به عنوان استاندارد بستگی به پیچیدگی های فنی داشته و همچنین لازم است بتواند فواید قابل توجهی را به دنیای اینترنت عرضه دارد.
این پروتكل در حال حاضر توسط وب سایت های PayPal، Blogspot و Etsy مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پروتكل مذكور در مرورگرهای كروم، فایرفاكس 4 و اپرای 12 مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود هنوز IE و اپل سفری به این پروتكل روی نیاورده اند.
جهت اسکن وبسایت خود از لینک زیر استفاده کنید
https://hstspreload.org
برای سایت وردپرسی خود میتوانید ابتدا گواهی ssl تهیه کنید سپس افزونه Really Simple SSL را نصب کنید.

ویژگی های نرم افزار
اسکن محتوای مخلوط، که نشان می دهد شما چه کاری باید انجام دهید اگر هنوز قفل سبز ندارید

گزینه ای برای فعال کردن امنیت HTTP Strict Transport Security

گزینه ای برای پیکربندی سایت خود برای لیست پیش بارگیری HSTS

فیشر محتوی مخلوط

بازخورد دقیق تر در صفحه تنظیمات.

بررسی انقضا گواهی: هنگامی که گواهینامه SSL شما به پایان می رسد، یک ایمیل دریافت کنید.

این پلاگین مسائل مربوط به وردپرس را با ssl مدیریت می کند، مانند زمانی که شما در حال پشت سر گذاشتن پروکسی / loadbalancer هستید.

تمام درخواست های ورودی به https هدایت می شوند. پیش فرض با یک تغییر مسیر داخلی وردپرس اینکار را انجام می دهد. اما شما همچنین می توانید تغییر مسیر .htaccess را فعال کنید.

آدرس سایت و آدرس سایت به https تغییر می کند.

محتوای ناامن شما با جایگزینی تمام نشانی های http: // با https: // ثابت می شود، به جز لینک های hyperlinks به دامنه های دیگر. به طور پویا، پس هیچ تغییری در پایگاه داده انجام نمی شود (به استثنای siteurl و homeurl).

session hijacking

Especially if protocol-relative URLs are used for CDN links, their domain is not in the browser’s HSTS preload list, and the first request is not made over HTTP, there is a high risk of man-in-the-middle attacks.
Of course if the web site/app is served over HTTP it is already exposed to those types of attacks, but in general CDNs constitute a high-value target, and therefore, are much more likely to be attacked than most of the individual sites that use them.

If a site sends the preload directive in an HSTS header, it is considered to be requesting inclusion in the preload list and may be submitted via the form on this site.

In order to be accepted to the HSTS preload list through this form, your site must satisfy the following set of requirements:

 1. Serve a valid certificate.
 2. Redirect from HTTP to HTTPS on the same host, if you are listening on port 80.
 3. Serve all subdomains over HTTPS.
  • In particular, you must support HTTPS for the www subdomain if a DNS record for that subdomain exists.
 4. Serve an HSTS header on the base domain for HTTPS requests:
  • The max-age must be at least 31536000 seconds (1 year).
  • The includeSubDomains directive must be specified.
  • The preload directive must be specified.
  • If you are serving an additional redirect from your HTTPS site, that redirect must still have the HSTS header (rather than the page it redirects to).

20 تا از معروف‌ترین برندهایی که از وردپرس استفاده می‌کنند

حال که در مورد چرایی استفاده از وردپرس توضیح دادیم ، بیست تا از معروفترین برندهایی که از وردپرس استفاده می‌کنند را معرفی می‌کنیم:

 1. Yahoo!
 2. Digg Blog
 3. eBay Blog
 4. Ford
 5. Samsung
 6. Wired
 7. Playstation
 8. People Magazine-> http://stylenews.peoplestylewatch.com
 9. Mashable
 10. Network Solutions
 11. cPanel
 12. Forbes
 13. Mozilla Firefox
 14. Download.com
 15. TechCrunch
 16. Reuter’s Blog -> http://blogs.reuters.com/us
 17. VW’s Think Blue Blog
 18. Rackspace
 19. NYTimes Blogs
 20. General Electronic (GE)

10 علت استفاده برندهای بزرگ از وردپرس هستند

1-    سهولت استفاده از آن

نیاز به توضیح داره؟ از زمان نصب تا زمان راه اندازی بلاگ / وبسایت ، کار کردن با وردپرس بسیار ساده است. حتی برای استفاده از اون و تبدیل به یک توسعه دهنده وب با وردپرس ، نیازی به خواندن دستورالعمل یا کلاس رفتن ندارید. مسیر استفاده از وردپرس راحت است ، همچنین  بسیار راحت است و در نهایت واقعا راحت است… 😉

گفته‌های Kaiserfamfound ، BBC آمریکا و NASA در مورد سادگی استفاده از وردپرس ، همگی نشان‌دهنده این موضوع هستند.

2-    وردپرس، زیباست

درست نیست؟ برخی از زیباترین وبسایت‌ها روی وردپرس اجرا شده‌اند. اجازه بدید چند تا مثال بزنم :

3-    وردپرس انعطاف پذیر است

می‌تونید تصور کنید که CNN.com چه تعداد بازدیدکننده در روز داره؟ اگر وردپرس انعطاف‌پذیر و مقیاس پذیر نبود به طور حتم دچار مشکل میشد. CNN یک استثنا نیست ، سایت‌های بسیار بزرگ دیگری مانند CBS New York و Harvard Business Review Blogs و  Boise State Universityو… هم هستند.

4-    وردپرس کاملا رایگان است

وردپرس 100%  رایگان است و یا به زبان wordpress.org: وردپرس پروژه‌ای open source است ، به این معنا که هزاران نفر در سرتاسر دنیا هستند که بر روی آن کار می‌کنند، (بیشتر از پلتفورم‌های تبلیغاتی) ، که همچنین به این معناست  که شما آزادید بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ای ، برای هرچیزی از وبسایت گربه خانگیتان گرفته تا وبسایت شرکت تجاریتان از آن استفاده کنید!

5-      وردپرس به شما اجازه می‌دهد که صاحب داده‌های خود باشید

برندهای بزرگی مانند کوکاکولا و سونی داده‌های زیادی تولید می‌کنند که برخی از این اطلاعات بسیار حساس هستند. شما هم داده‌های خود را ایجاد می‌کنید و دوست ندارید اشخاص دیگری به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و یا آنها را تغییر دهند.  امنیت یکی از جنبه‌های مهم برندهای بزرگ است و تنها راه ایجاد امنیت این است که صاحب همه چیز باشند. وردپرس فقط یک پلتفورم انتشار است ، پلتفورمی امن جهت انتشار مطالب که به شما فرصت ایجاد وبسایت‌های فوق العاده‌ای را می‌دهد. شما مالک اطلاعات خود هستید (تک تک بیت‌های آن ، و هیچکس ، حتی کارمندان وردپرس هم به محتوای آنها دسترسی ندارند)

6-      راه‌اندازی سریع توسط وردپرس

به علت داشتن کدهای ساختاری وردپرس ، نیازی به کدنویسی برای اجرای برنامه‌های جدید نیست. با وبسایت وردپرسی خود ، فقط کافیست که پلاگین‌های مورد نیاز خود را نصب کنید و یا تنها چند خط را به کدهای خود اضافه کنید تا برنامه مدنظرتان اجرا شود. نیازی نیست برای ایجاد برنامه‌های جدید ، ساعت‌ها وقت بگذارید ، چرا که پلاگین‌هایی دقیقا برای همین کار وجود دارد.

تصور کنید که ایجاد و تست کردن برنامه‌های جدید برای سایت‌های استاتیک با HTML  و CSS ، چقدر زمانبر است؟ همین قابلیت راه‌اندازی سریع در وردپرس هست که باعث شده برندهای بزرگی مانند Time.com  از وردپرس استفاده کنند.

“تقریبا همه‌ی محتوای وب جدید ما بر روی وردپرس ایجاد شده است” – Time.com

 برندهای بزرگ  دیگری که از وردپرس استفاده می‌کنند عبارتند از:

7-      سازگاری وردپرس با رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های دیگر

وردپرس ممکن است که یک پلتفورم (سیستم مدیریت محتوا) بلاگ نویسی باشد ، اما قدرت و قابلیت سازگاری آن با سایر سرویس‌ها باعث می‌شود که در صدر باشد. به کمک پلاگین‌های شبکه های اجتماعی ، می‌توانید پیغام خود را به سرعت و به راحتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کنید.

این پایان کار نیست.  برندهای بزرگی مثل AMC’s Walking Dead سرویسی با نام StorySync دارند  که تمامی طرفداران را از سراسر دنیا در کنار هم جمع می‌کنند.

موارد زیر مثال‌های دیگری از این موضوع هستند:

8-      وردپرس 100% ریسپانسیو و سازگار با موبایل است

هنگامی که سایت خود را روی وردپرس قرار دادید ، لازم نیست به خودتان زحمت بدهید تا در صفحه های نمایش موبایل‌ها نیز به خوبی نمایش داده شوند. این پلتفورم (به خصوص در نسخه جدید وردپرس 3.8.1) براساس آخرین استانداردهای وب ساخته شده است ، و به این معناست که شما میتوانید سایت‌هایی کاملا ریسپانسیو را در عرض چند دقیقه بسازید.

در غیر اینصورت ، شما همیشه می‌توانید به پلاگین‌هایی مانند WPtouch اطمینان کنید و وبسایت خودتون رو در صفحات کوچکتر اجرا کنید و ریسپانسیو بودن سایت وردپرسیه خود را بیازمایید. حال یک تب جدید باز کنید و به هرکدام از سایت‌های زیر سر بزنید:

هیچکدوم از سایت‌های بالا را باز کردید؟ خوبه! حالا همین سایت‌ها رو در گوشی موبایل خودتون یاز کنید و سایت‌های ریسپانسیو رو به بهترین نحو تجربه‌ کنید. وردپرس = ریسپانسیو

9-      وردپرس داینامیک است ، وردپرس زنده  و پویاست.

وردپرس نسبتا انعطاف پذیر است و برای دستیابی به چیزی که مدنظرتان است محدودیتی ندارد. اگر شک دارید. این 40 مثال از سایت‌های وردپرسی را بررسی کنید. چیزی که باعث ارجحیت بیشتر اون میشه ، اینه که وردپرس توسط تیمی جهانی روز یه روز آپدیت میشه و بهبود پیدا میکنه. با هر آپدیت جدید ، ویژگی‌های جدیدی به اون اضافه میشه و پویایی این پلتفورم هرگز متوقف نیمشه. مثال‌های بیشتری میخواهید؟ سایت‌های زیر را ببینید:

“ما از وردپرس به عنوان پلتفورمی انعطاف‌ پذیر استفاده می‌کنیم – وردپرس سیستم مدیریت محتوایی (CMS) است که با تمامی نیازهای ما سازگاری دارد ” – ناسا

10-   وردپرس فراتر از یک نرم افزار است ،  یک جامعه است.

با جمله ای معروف از برند معروف BTW شروع میکنم :

” جامعه وردپرس را در آغوش بگیرید… آنها منبعی برای حل مشکلات شما هستند و به شما انگیزه‌ی حل کردن مشکلات را می‌دهد “

پروژه‌ی وردپرس صدها هزار نفر را از نقاط مختلف دنیا را جذب خود می‌کند ، که باعث ایجاد جامعه‌ای  با ایده‌های نو و راه حل‌های متفاوت شده است.

“احساس فوق العاده‌ایست وقتی  می‌توانیم پیشنهاداتی را ارائه دهیم که می‌تواند به کل این جامعه کمک کند.”  – BBC آمریکا

” با وجود کدهای موجود و به اشتراک گذاشته توسط سایرین در جامعه وردپرس ، کار کردن بر روی سایت را برای ما بسیار آسان‌تر کرده است.” – Nasa

” این قدرت open source است که باعث شده وردپرس به این خوبی باشد ” – Interactive one


بدون شک وردپرس یکی از برترین سیستم های مدیریت محتوای (CMS) جهان است. بسیاری از سایت های بزرگ ایران و جهان نیز از وردپرس به عنوان سیستم مدیریت سایت خود استفاده می کنند و امکانات و انعطاف پذیری وردپرس آنقدر زیاد هست که بزرگترین ها را نیز راضی نگه دارد.طبق آمار حدود ۱۶ درصد از ۲۵۰ سایت برتر ایران با وردپرس ساخته شده اند.

۳۰ تا از برترین سایت های ایرانی ساخته شده با وردپرس

۱- پاپ موزیک

۲- نکس وان موزیک

۳- دانلود ها

۴- هستی دانلود

۵- دیجیاتو

۷- دوستیها

۸- پی سی ورلد

۹- یاس دانلود

10- ایران استخدام

۱۱- فارسروید

۱۲- تاپ صدا

۱۳- فیلم تو مووی

۱۴- ایران فیلم

۱۵- دانلود فارسی

۱۶- فردا دانلود

۱۷- ای پی کی تاپس

۱۸- پارس ناز

۱۹- دکتر سلام

۲۰- ایران ناز

۲۱- موسیقی ایرانیان

۲۲- بیا۴موزیک

۲۳- ممتاز نیوز

۲۴- ساتین

۲۵- Amazing

۲۶- گجت نیوز

۲۷- میهن دانلود

۲۸- دهوند

۲۹- گانجا موزیک

۳۰- پی سی دی

نتیجه گیری

فکر می‌کردم اگر فقط یک لیست خلاصه از 20 تا برند معروفی که از وردپرس استفاده می‌کنند را ارائه بدم ، شاید کافی نباشه. حالا که می‌دونید  چرا این برندهای معروف عاشق وردپرس هستند و از اون استفاده می‌کنند ، شاید تمایل داشته باشید که استارت پروژه بعدیتونو با وردپرس بزنید. اگر این مسیر رو انتخاب کنید ، بهتون قول میدم که به هیچ وجه پشیمون نمیشید. پس میبینمتون 😉